Tổng cộng có 20000+ video. Thích Pháp HòaThích Nhật TừThích Nhật TừThích Quang ThạnhThích Tuệ HảiThích Trí Quảng

Kết Quả Tìm Kiếm Bon Su That 1 Su Toai Khanh Thuyet Giang Giang Phap Hay

Pháp Thoại Sư Toại Khanh - Lake Wood - California 04/2019 - Sư Toại Khanh
Bốn Sự Thật 1 | Sư Toại Khanh Thuyết Giảng | Giảng Pháp Hay - Sư Toại Khanh
Bốn Sự Thật 2 | Sư Toại Khanh Thuyết Giảng | Giảng Pháp Hay - Sư Toại Khanh
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 2/211) - Thuyết Pháp Hay Nhất - Sư Toại Khanh
Dang Dở và Lỡ Làng | Sư Toại Khanh ( Giác Nguyên) Thuyết Giảng | Giảng Pháp Hay - Sư Toại Khanh
Giới Và Lợi Ích Của Sự Giữ Giới | Sư Toại Khanh Thuyết Giảng | Giảng Pháp Hay - Sư Toại Khanh
Ngũ Căn 1 | Sư Toại Khanh Thuyết Giảng Tại Dallas | Giảng Pháp Hay - Sư Toại Khanh
Trái Mít | Sư Toại Khanh ( Giác Nguyên) Thuyết Giảng | Giảng Pháp Hay - Sư Toại Khanh
Tứ Niệm Xứ | Sư Toại Khanh ( Giác Nguyên) Thuyết Giảng | Giảng Pháp Hay - Sư Toại Khanh
Hạnh Phúc Và Đau Khổ | Sư Toại Khanh Thuyết Giảng | Giảng Pháp Hay - Sư Toại Khanh
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 1/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Sư Toại Khanh
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 3/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Sư Toại Khanh
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 5/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Sư Toại Khanh
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 6/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Sư Toại Khanh
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 7/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Sư Toại Khanh
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 8/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Sư Toại Khanh
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 9/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Sư Toại Khanh
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 10/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Sư Toại Khanh
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 11/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Sư Toại Khanh
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 12/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Sư Toại Khanh
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 13/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Sư Toại Khanh
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 14/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Sư Toại Khanh
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 15/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Sư Toại Khanh
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 16/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Sư Toại Khanh
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 17/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Sư Toại Khanh
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 21/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Sư Toại Khanh
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 22/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Sư Toại Khanh
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 23/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Sư Toại Khanh
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 24/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Sư Toại Khanh
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 25/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Sư Toại Khanh
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 26/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Sư Toại Khanh
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 27/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Sư Toại Khanh
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 28/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Sư Toại Khanh
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 29/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Sư Toại Khanh
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 30/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Sư Toại Khanh
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 31/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Sư Toại Khanh
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 32/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Sư Toại Khanh
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 33/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Sư Toại Khanh
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 34/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Sư Toại Khanh
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 35/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Sư Toại Khanh
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 36/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Sư Toại Khanh
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 37/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Sư Toại Khanh
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 38/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Sư Toại Khanh
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 39/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Sư Toại Khanh
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 40/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Sư Toại Khanh
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 41/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Sư Toại Khanh
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 42/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Sư Toại Khanh
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 43/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Sư Toại Khanh
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 44/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Sư Toại Khanh
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 45/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Sư Toại Khanh
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 46/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Sư Toại Khanh
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 47/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Sư Toại Khanh
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 48/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Sư Toại Khanh
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 49/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Sư Toại Khanh
Kinh Tương Ưng Bộ - Sư Toại Khanh Thuyết Giảng (Buổi 50/211) - Lớp Giảng Kinh Tạng Pali - Sư Toại Khanh
CĐ Hãy Thực Hành Những Điều Đã Học - ĐĐ Thích Chiếu Khánh - Thích Chiếu Khánh
Phương Pháp Thực Hành Tứ Niệm Xứ - Vipassana - TS Khánh Hỷ - TS Khánh Hỷ
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 20 - Khánh Hồng - Phúc Duy - Khánh Hồng - Phúc Duy
Trái tim nhân ái - Khánh Ngọc - Khánh Ngọc
Bài ca tình mẹ - Vân Khánh - Vân Khánh
Talkshow Vì sao tôi theo đạo Phật 25 - Ca sĩ Vân Khánh - Vân Khánh
Vì sao tôi theo đạo Phật kỳ 27: Ca sĩ Vân Khánh 01-04-2018 - Vân Khánh
Từ Thiện, Khuyên Niệm Phật và Pháp Thoại (tại Tỉnh Khánh Hòa) (Rất Hay) - Thích Thiện Chấn
Đại Nguyện Thứ 20: Dục Sanh Quá Toại | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Hãy Hành Những Gi Mình Đã Học - Thích Chiếu Khánh
Ăn Uống Và Từ Bi | Sư Cô Tâm Tâm Thuyết Pháp | Giảng Pháp Hay - Sư Cô Tâm Tâm
Bốn Pháp Trong Bốn Tám Pháp Của Ngài Triệt Ngộ Đại Sư - TT. Thích Thiện Xuân
Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký (Trọn Bộ, 16 Phần) (Rất Hay) - Pháp Sư Tịnh Không
Sư Bửu Hiền thuyết giảng đề tài - Bốn Món Thức Ăn - Sư Bửu Hiền
BỐN CÕI TỊNH ĐỘ - TT. THÍCH LỆ TRANG thuyết giảng ngày 24.12.2017 - Thích Lệ Trang
BỐN YẾU TỐ THAY ĐỔI VẬN MỆNH | Ni Sư Hương Nhũ thuyết giảng (2021) - Thích Nữ Hương Nhũ
Bốn Cõi Tịnh Độ, Bốn Pháp Thành Tựu Vãng Sanh - Thích Giác Hóa
1272: TRUYỀN THỪA(ĐĐ Thích Thiện Xuân Thuyết Giảng Hay) - Thích Thiện Xuân
1270: KHÔNG TU UỔNG MỘT KIẾP NGƯỜI (ĐĐ Thích Trí Huệ Thuyết Giảng Hay) - Thích Trí Huệ
1268: CÒN GẶP NHAU THÌ PHẢI LÀM GÌ ?(HT. Thích Bửu Chánh Thuyết Giảng Hay) - Thích Bửu Chánh
AI GÁNH NGHIỆP CHO AI? - NI SƯ HƯƠNG NHŨ thuyết giảng cho Phật tử và người khiếm thị (rất hay) - Thích Nữ Hương Nhũ
Nói Hay Không Bằng Hay Làm ̣(Kinh PC 19&20) Thầy Thích Pháp Hòa.Tv Trúc Lâm.Ngày 20.9.2020 - Thích Pháp Hòa
Bốn phước lành [rất hay] - Thầy Thích Trí Huệ giảng tại Mỹ - Thích Trí Huệ
Đức Phật thuyết pháp 45 hay 49 năm? Vì sao có sự mâu thuẫn này? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Bốn Chân Lý Thâm Diệu hay Tứ Diệu Đế - Đức Phật và Phật Pháp - Hòa thượng Narada
Bốn Loại Tịnh Độ (Vấn Đáp / Rất Hay) - Thích Pháp Hòa
Đề tài Bốn Thần Túc rất hay - Thích Pháp Hòa
Kinh Tổng Thuyết Và Biệt Thuyết - Cư Sĩ Tánh Thấy
MƯỜI THUYẾT TÙY THUYẾT 3 (TB 101) - Thích Đức Trường
LỚP HỌC ĐẠI TẠNG KINH 12/08/2018 - 138. Kinh tổng thuyết và biệt thuyết P.1 - Thích Thiện Xuân
LỚP HỌC ĐẠI TẠNG KINH 13/08/2018 - 138. Kinh tổng thuyết và biệt thuyết P.2 - Thích Thiện Xuân
NHỮNG AI HAY SUY NGHĨ TIÊU CỰC THÌ HÃY NGHE QUA BÀI GIẢNG NÀY 1 LẦN. - Thích Nhật Từ
NHỮNG NGƯỜI HAY THAN PHIỀN, THAN THỞ THÌ HÃY NGHE QUA BÀI GIẢNG NÀY 1 LẦN. - Thích Nhật Từ
Phật Thuyết Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức - Phật Âm
Kinh Hiền Nhân 45. Bốn mươi bốn việc của người trí (phần 4) - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân 45. Bốn mươi bốn việc của người trí (phần 1) - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
KInh Hiền Nhân 45. Bốn mươi bốn việc của người trí (phần 2) - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Hãy Tự Cứu Mình - TT. Thích Nhật Từ | Pháp Thoại Hay Nhất - Thích Nhật Từ
Bỏ Tết Tây hay Tết Ta? | TT. Thích Nhật Từ - Pháp Thoại Hay Nhất - Thích Nhật Từ
Lão Cư Sĩ Lý Phúc Duyên - Vãng Sanh Ký (Rất Hay) (Thuyết Minh Và Có Phụ Đề) - Phật Âm
Vấn đáp: LUÂN HỒI là QUI LUẬT hay HỌC THUYẾT | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Ni Sư Hương Nhũ vấn đáp rất thuyết phục câu hỏi hay về ăn chay và ăn mặn || Thiên Quang Media - Thích Nữ Hương Nhũ
Chân lý không thuộc riêng tôn giáo hay chủ thuyết nào! - Thư Thầy Trò 67 | Thầy Viên Minh - Bất Nhị - Thích Viên Minh
Vấn đáp: Niệm Bản Sư hay Bổn Sư Thích Ca Mâu Mi Phật ? | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Xuất gia gieo duyên xong về sống với VỢ đúng hay sai ? (rất hay). - THÍCH TÂM NGUYÊN
8A: Hỏi về Từ Bi Hỷ Xả - Tâm khi tự tử hay chết bất ngờ - Khởi tâm hay Tĩnh lặng...- HT Viên Minh - Thích Viên Minh
Tu tập theo thiền chỉ hay thiền quán hay là chỉ - quán song tu như các Tổ đã dạy? | Thầy Trí Chơn - Thích Trí Chơn
Cầu An Khánh Tuế (Phần 2-2) (16/08/2008) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Cầu An Khánh Tuế (16/08/2008) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Cầu an khánh tuế - phần 1/2 (16/08/2008) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Cầu an khánh tuế - phần 2/2 (16/08/2008) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
281. Thiền Sư Khánh Hỷ, Tăng Thống Triều Đại nhà Lý | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA ĐẠO PHẬT - TT. Nhật Từ giảng tại chùa Hòa Khánh- Bình Thạnh, ngày 24-04-2021 - Thích Nhật Từ
Ý Nghĩa Lễ Vía Khánh Đản Bồ Tát Quán Thế Âm - Thích Pháp Hải
Đừng Phân Biệt Pháp Môn - Thích Chiếu Khánh
Người Tu Tịnh Độ Pháp Môn - Vân Khánh
Hành Trì Chánh Pháp - Thích Chiếu Khánh
Chánh Pháp khó gặp - Thích Chiếu Khánh
Xây Dụng Nhà Chánh Pháp ( Đạo Tràng Hải Giác - TP Hải Phòng ) - Thích Chiếu Khánh
Lễ Khánh tuế chúc xuân đầu năm - pháp thoại - Thích Phước Tiến
Lợi Ích Thuyết Pháp Giảng Kinh - Thầy Thích Pháp Hòa ( Birmingham, AL Ngày 9.6.2019 ) ) - Thích Pháp Hòa
Kinh Lăng Già Tâm Ấn (1/22) - Ngài Đại Sư Pháp Vân Thuyết Giảng - Chánh Pháp Lưu Truyền - Đại Sư Pháp Vân
Chuẩn Bị Cho Đời Sống Kế Tiếp - Thích Chiếu Khánh
Biết sử dụng thời gian - Thích Chiếu Khánh
Nhớ Ơn Và Đền Ơn - Thích Chiếu Khánh
Mẹ là tình thương duy nhất - Thích Chiếu Khánh
Con mãi là đứa bé - Thích Chiếu Khánh
Bầu trời yêu thương - Thích Chiếu Khánh
Khánh Tuế Đầu Xuân 2015 - Thích Phước Tiến
Thanh Tịnh - Thích Chiếu Khánh
Cùng sống hạnh phúc - Thích Chiếu Khánh
Khánh Tuế Đầu Xuân 2014 - Thích Phước Tiến
Quán Âm Cứu Khổ - Thích Chiếu Khánh
Từ Bi Hỷ Xả - TS Khánh Hỷ
Niệm Phật Chuyển Hóa - Thích Chiếu Khánh
Từ bỏ - Thích Chiếu Khánh
Lễ Khánh Tuế Hòa Thượng Thích Trí Tịnh - 90 Tuổi - Thích Trí Tịnh
Hòa Thượng Thích Trí Tịnh - Khai Thị Khánh Tuế 2008 (HD) - Thích Trí Tịnh
Có Phật Trong Lòng Ta - Ca sĩ: Châu Khánh Hà
Cửa Phật Từ Bi - Trung Hậu - Thùy Trang - Vân Khánh - Thanh Ngọc - Kha Ly
Phát Nguyện Hoằng Dương - Vân Khánh
Thầy Dạy Con Niệm Phật - Vân Khánh
Hương Sơn Ca (Mừng khánh đản Quán Thế Âm) - Thích Minh Hiền
Em lễ chùa này - Quốc Khanh
Bước chân Yên Tử - Nam Khánh
Đêm Khánh Đản - Huy Khang - Quốc Nghĩa - Tuấn Cường
Quê hương ba miền - Khánh Sơn
Một vầng trăng - Vân Khánh
Liên khúc nhịp vui khánh đản - Phật Âm
Bông hồng cài áo - Khánh Ly
Trăng Tròn Tháng Tư - Khánh Sơn
Mừng Khánh Đản - Nguyễn Huy
Đêm Khánh Đản - Nhóm TƯƠNG LAI
18.Mẹ Tôi - Lâm Chí Khanh
BAO LA TÌNH MẸ - Vân Khánh
DỰNG MÁI CHÙA XƯA - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Ca sĩ Vân Khánh - Võ Tá Hân
Đại lễ Khánh thành cơ sở mới HVPGVN tại TP HCM - Phật Âm
Lễ khánh thành thiền viện Trúc Lâm - Thích Thanh Từ
Vãng Sanh Thấy Phật Của Cư Sĩ Nguyễn Văn Hải (74 Tuổi, Long Khánh, Đồng Nai) - Phật Âm
Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh với - Phật Âm
Khánh thành chùa Tản Viên - phần 7 - Phật Âm
Khánh thành chùa Tản Viên - phần 6 - Phật Âm
Khánh thành chùa Tản Viên - phần 5 - Phật Âm
Khánh thành chùa Tản Viên - phần 4 - Phật Âm
Khánh thành chùa Tản Viên - phần 3 - Phật Âm
Khánh thành chùa Tản Viên - phần 2 - Phật Âm
Khánh thành chùa Tản Viên - phần 1 - Phật Âm
Mừng Khánh Tuế Ân Sư - Kỷ Niệm 28 Năm TT. Thích Thiện Xuân Nhận Nhiệm Vụ Trụ Trì - TT. Thích Thiện Xuân
Khánh Tuế Đầu Xuân 2016 - Thích Phước Tiến
Niệm Phật Để Làm Gì - Thích Chiếu Khánh
Chướng Duyên - Thích Chiếu Khánh
Con đường đẹp nhất ( tại Đại Quang tự ) - Thích Chiếu Khánh
Vật Chất và Tinh Thần - Thích Chiếu Khánh
Tứ đại - Thích Chiếu Khánh
Lễ Khánh Thành Chùa Từ Tân - HT. Thích Viên Giác
Chùa Việt Nam: Chùa Phúc Khánh – Lịch sử hào hùng của người dân Hà Nội - AVG
Kiêu ngạo - phần 2 - Thích Chiếu Khánh
An Vị Phật - Thích Chiếu Khánh
Kinh Địa Tạng ( Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi ) - Thích Chiếu Khánh
Tôn trọng sự thật - Thích Chiếu Khánh
Không Có Gì Là Tuyệt Đối - Thích Chiếu Khánh
Kính Phật - Thích Chiếu Khánh
Sự Cảm Hóa Của Đức Phật - Thích Chiếu Khánh
Lỗi Do Ai - Thích Chiếu Khánh
Bầu trời yêu thương - Thích Chiếu Khánh
Phúc đức và công đức - Thích Chiếu Khánh
Tích góp thiện nghiệp - Thích Chiếu Khánh
Tu phải biết lo xa 01 - Thích Chiếu Khánh
TỰ A KINH THỦ LĂNG NGHIÊM - Thích Chiếu Khánh
Cố Chấp Là Đau Khổ - Thích Chiếu Khánh
Practicing Right View - Winter Retreat - 2016.11.24 - Chân Thuần Khánh
Khoan Dung Chùa Giác Huệ ( HCM) - Thích Chiếu Khánh
Dõng Mãnh Chùa Giáp Nhị ( HN) - Thích Chiếu Khánh
Lòng Người Khó Hiểu 1 ( 26 Ng V. Linh HP) - Thích Chiếu Khánh
Một Định Luật Công Bằng - Thích Chiếu Khánh
Nơi Nào Được Thanh Tịnh - Thích Chiếu Khánh
Kính Phật Trọng Tăng ( Chùa Đại Quang - Chương Mỹ- Hà Nội ) - Thích Chiếu Khánh
Tận Tâm - Thích Chiếu Khánh
Đua Đòi - Thích Chiếu Khánh
Lòng Chân Thật - Thích Chiếu Khánh
Đức Phật Từ Bi - Vân Khánh
Thu cảm - Vân Khánh - Chùa Giác Ngộ
Đừng Oán Trách Ai - Thích Chiếu Khánh
KHANH TUE 94 DLHT THANH TU HH - Thích Thanh Từ
Mỗi giây phút thiền tập là tạo ra hạnh phúc | Tu viện Khánh An | 13.01.2018 - Thích Minh Niệm