Tổng cộng có 20000+ video. Thích Pháp HòaPháp Sư Tịnh KhôngThích Trí QuảngThích Nhật TừThích Trí HuệPháp Sư Pháp Vân

Kết Quả Tìm Kiếm Dai Nguyen Thu 41, Chu Can Vo Khuyet Tt Thich Nguyen Tang Chu Giang

Đại Nguyện Thứ 41, Chư Căn Vô Khuyết | TT Thích Nguyên Tạng chủ giảng - Thích Nguyên Tạng
Đại Nguyện Thứ 15, Tùy Nguyện Tu Đoản | TT Thích Nguyên Tạng chủ giảng - Thích Nguyên Tạng
Đại Nguyện Thứ 11, Trú Định Chứng Diệt | TT Thích Nguyên Tạng chủ giảng - Thích Nguyên Tạng
Đại Nguyện Thứ 17: Chư Phật Xưng Tán | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Đại Nguyện Thứ 23: Cúng Dường Chư Phật | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Đại Nguyện Thứ 42, Thanh Tịnh Giải Thoát | TT Thích Nguyên Tạng chủ giảng - Thích Nguyên Tạng
Đại Nguyện Thứ 43, Văn Danh Đắc Phước | TT Thích Nguyên Tạng chủ giảng - Thích Nguyên Tạng
Đại Nguyện Thứ 44, Tu Hành Túc Đức | TT Thích Nguyên Tạng chủ giảng - Thích Nguyên Tạng
Đại Nguyện Thứ 45: Phổ Đẳng Tam Muội | TT Thích Nguyên Tạng chủ giảng - Thích Nguyên Tạng
Đại Nguyện Thứ 46, Tùy Nguyện Văn Pháp | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Thầy giáo Nguyễn Thế Vinh Khuyết tật chơi đàn một tay cực đỉnh trong tọa đàm XƯƠNG RỒNG TRÊN CÁT. - Chùa Hoằng Pháp
Đại Nguyện Thứ 1 và 2 : Quốc Vô Ác Đạo & Bất Đọa Ác Đạo | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Đại Nguyện Thứ 3 và 4: Thân Chơn Kim Sắc & Hình Sắc Tương Đồng | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Đại Nguyện Thứ 5, Túc Trí Mạng Thông | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Đại Nguyện Thứ 10, Bất Tham Kế Thân | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Đại Nguyện Thứ 12, Quang Minh Vô Lượng | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Đại Nguyện Thứ 13, Thọ Mạng Vô Lượng | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Đại Nguyện Thứ 14, Thanh Văn Vô Số | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Đại Nguyện Thứ 16, Bất Văn Ác Danh | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Đại Nguyện Thứ 18: Thập Niệm Tất Sanh | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Đại Nguyện Thứ 19: Lâm Chung Tiếp Dẫn | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Đại Nguyện Thứ 20: Dục Sanh Quá Toại | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Đại Nguyện Thứ 21: Tam Thập Nhị Tướng | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Đại Nguyện Thứ 24 : Cung Cụ Tùy Ý | |TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Đại Nguyện Thứ 26, Na La Diên Thân | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Đại Nguyện Thứ 27, Nhất Thiết Nghiêm Tịnh | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Đại Nguyện Thứ 29: Tụng Kinh Đắc Huệ | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Đại Nguyện Thứ 30, Tuệ Biện Vô Ngại | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Đại Nguyện Thứ 31, Chiếu Kiến Thập Phương | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Đại Nguyện Thứ 32, Bửu Hương Diệu Nghiêm | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Đại Nguyện Thứ 32, Bát Cơm Hương Tích | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Đại Nguyện Thứ 35, Thoát Ly Nữ Thân | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Đại Nguyện Thứ 38, Y Thực Tùy Niệm | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Đại Nguyện Thứ 39, Lạc Như Lậu Tận | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Đại Nguyện Thứ 40, Thọ Trung Hiện Sát | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Đại Nguyện Thứ 47, Văn Danh Bất Thối | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Đại Nguyện Thứ 48: Đắc Tam Pháp Nhẫn | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Vấn đáp: Vượt qua nỗi đau khuyết tật cơ thể - Thích Nhật Từ
Tử vi - Thấy Vô thường - Khổ - Vô ngã - Người khiếm khuyết có giác ngộ được không? - Thích Viên Minh
1218: SỨC MẠNH VÀ KHIẾM KHUYẾT CỦA NỮ NHÂN - Thích Thiện Tuệ
LỄ HẰNG THUẬN TẬP THỂ CHO 50 CẶP ĐÔI KHUYẾT TẬT TẠI CHÙA GIÁC NGỘ 2018 - Chùa Giác Ngộ
Lễ cưới tập thể cho 50 đôi khuyết tật tại Chùa Giác Ngộ - Chùa Giác Ngộ
50 cặp đôi khuyết tật diễu hành bằng xe xích lô dạo quanh Sài Gòn - Chùa Giác Ngộ
Thiền Sư Viên Ngộ Khắc Cần Phật Quả (1036-1135), Tổ thứ 11 Thiền Phái Lâm Tế | TT Thích Nguyên Tạng - Thích Nguyên Tạng
Đại Nguyện Thứ 22: Nhất Sanh Bổ Xứ | TT Thích Nguyên Tạng - Thích Nguyên Tạng
Đại Nguyện Thứ 28: Đạo Thọ Cao Hiển | TT Thích Nguyên Tạng - Thích Nguyên Tạng
Đại Nguyện Thứ 33, Mông Quang Nhu Nhuyến | TT Thích Nguyên Tạng - Thích Nguyên Tạng
Đại Nguyện Thứ 34, Văn Danh Đắc Nhẫn | TT Thích Nguyên Tạng | - Thích Nguyên Tạng
Đại Nguyện Thứ 36, Thường Tu Phạm Hạnh | TT Thích Nguyên Tạng - Thích Nguyên Tạng
Đại Nguyện Thứ 37, Thiên Nhơn Trí Kính | TT Thích Nguyên Tạng - Thích Nguyên Tạng
281. Thiền Sư Khánh Hỷ, Tăng Thống Triều Đại nhà Lý | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Thần Chú Đại Bi | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
304. Thiền Sư Nguyện Học (? - 1174) Đời thứ 10, Thiền Phái Vô Ngôn Thông TT. Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
226. TT Thích Nguyên Tạng, Thiền Sư Vạn Phong Thời Ủy | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
229. Thiền Sư Hải Chu Phổ Từ (1355-1450) Tổ thứ 24 của Thiền Phái Lâm Tế | TT Thích Nguyên Tạng - Thích Nguyên Tạng
245 . Thiền Sư Thích Huệ Thắng (thế kỷ thứ 6) | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
305. Thiền Sư Minh Trí (? - 1196) Đời thứ 10, Thiền Phái Vô Ngôn Thông | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
284 .Thiền Sư Không Lộ, Đời thứ 09, Thiền Phái Vô Ngôn Thông | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
280 . Thiền Sư Minh Không, Đời thứ 13 của Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
277. Quốc Sư Thông Biện (đời thứ 8, Thiền phái Vô Ngôn Thông) TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
275.Thiền Sư Ngộ Ấn (1019 - 1088) (Đời thứ 8, Thiền Phái Vô Ngôn Thông)TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
271. Thiền Sư Quảng Trí (Đời thứ 7, dòng Vô Ngôn Thông) | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
267. Thiền Sư Viên Chiếu (999-1090, đời thứ 7 phái Vô Ngôn Thông)| TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
265. Thiền Sư Thiền Lão (Đời thứ 6, dòng Vô Ngôn Thông) | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
248. Thiền Sư Thanh Biện, đời thứ 4 Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi | TT Thích Nguyên Tạng giảng. - Thích Nguyên Tạng
Yếu Chỉ Kinh Thủ Lăng Nghiêm | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Thiền Sư Thủ Sơn Tỉnh Niệm (926-993) | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Thiền Sư Dương Kỳ Phương Hội (992-1049) Tổ thứ 8 của Thiền Phái Lâm Tế | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Thiền Sư Ngũ Tổ Pháp Diễn (1024-1104) Tổ thứ 10 của Thiền Phái Lâm Tế | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
232. Thiền Sư Vô Văn Minh Thông, Tổ thứ 27 của Thiền Phái Lâm Tế. TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
306. Thiền Sư Tịnh Giới (? - 1207) Đời thứ 10, Thiền Phái Vô Ngôn Thông | TT Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
303. Thiền Sư Trí Bảo (?-1190) Đời thứ 10 Thiền Phái Vô Ngôn Thông | TT Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
297. Thiền Sư Tịnh Không (1091- 1170) Đời thứ 10, Thiền Phái Vô Ngôn Thông | TT Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
279. Thiền Sư Thiền Nham, Đời thứ 13 của Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi | TT Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
252 . Thiền Sư Thiện Hội, Đời thứ 2, Thiền Phái Vô Ngôn Thông | TT Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
231. Thiền Sư Thiên Kỳ Bản Thụy, Tổ thứ 26 của Thiền Phái Lâm Tế | TT Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Thiền Sư Cao Phong Nguyên Diệu (1238-1295) Tổ thứ 18 của Thiền Phái Lâm Tế |TT Thích Nguyên Tạng - Thích Nguyên Tạng
190 . Thiền Sư Tây Đường Trí Tạng | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
17. Tổ Tăng Già Nan Đề (Sanghanandi) | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
30/Tam Tổ Tăng Xán (497-602) | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
193. Thiền Sư Huệ Tạng Thạch Củng | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
243 . Thiền Sư Khương Tăng Hội, Sơ Tổ của Thiền tông Việt Nam | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Công Đức Lễ Phật | TT Thích Nguyên Tạng chủ giảng - Thích Nguyên Tạng
Bậc Thầy của Trời-Người | TT Thích Nguyên Tạng chủ giảng - Thích Nguyên Tạng
Thanh Tịnh Tu Đa La | TT Thích Nguyên Tạng chủ giảng - Thích Nguyên Tạng
Bất Trước Tứ Sa Môn | TT Thích Nguyên Tạng chủ giảng - Thích Nguyên Tạng
Thập Triền Thập Sử | TT Thích Nguyên Tạng chủ giảng - Thích Nguyên Tạng
299 . Thiền Sư Đại Xả (1120 - 1180) | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Kinh Bát Đại Nhân Giác - TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
189. Thiền Sư Đại Mai Pháp Thường | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Đại Ý Niết Bàn Kinh | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Hộ Pháp Vi Đà | Diện Nhiên Đại Sĩ ||| TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
188. Thiền Sư Đại Châu Huệ Hải - Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Thiền Sư Đại Huệ Tông Cảo (1089-1163) | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
286. Thiền Sư Bảo Giám (đời thứ 9 Thiền phái Vô Ngôn Thông) TT Thích Nguyên Tạng - Thích Nguyên Tạng
Thiền Sư Ứng Am Đàm Hoa (1103-1163) Tổ thứ 13 của Thiền Phái Lâm Tế | TT Thích Nguyên Tạng - Thích Nguyên Tạng
Thiền Sư Mật Am Hàm Kiệt (1118-1186) Tổ thứ 14 của Thiền Phái Lâm Tế | TT Thích Nguyên Tạng - Thích Nguyên Tạng
Thiền Sư Tuyết Nham Tổ Khâm (?-1287) Tổ thứ 17 của Thiền Phái Lâm Tế | TT Thích Nguyên Tạng - Thích Nguyên Tạng
301. Thiền Sư Trường Nguyên (1110 - 1165) | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
261. Phật Giáo Thời Nguyễn (1613-1945) | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
186.Thiền Sư Nam Tuyền Phổ Nguyện | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Tứ Hoằng Thệ Nguyện | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
34/ Tổ Sư Thanh Nguyên Hành Tư (660-740) | Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Thiền Sư Đạo Nguyên Hy Huyền | 117 TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
238. Thiền Sư Nguyên Thiều Siêu Bạch, Tổ 33 của Thiền Phái Lâm Tế | TT Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
227. Thiền Sư Bảo Tạng Phổ Trì, Tổ 22 của Tông Lâm Tế | TT Thích Nguyên Tạng - Thích Nguyên Tạng
KINH ĐỊA TẠNG-CẦU SIÊU CHƯ HƯƠNG LINH MẤT TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19-Kinh tụng có chữ |NI SƯ HƯƠNG NHŨ - Thích Nữ Hương Nhũ
244 . Thiền Sư Thích Đạo Thiền | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
242 . Hòa Thượng Thích Thiện Siêu (1921-2001) | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
302. Thiền Sư Tịnh Lực (1112 - 1175) | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
300. Thiền Sư Tín Học (?_1190) | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
293. Thiền Sư Tịnh Thiền (1121 - 1193) | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
289. Thiền Sư Chân Không (1046–1100), đời 16, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
288. Thiền Sư Trí Thiền (đời 16 Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi) TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
287. Thiền Sư Bổn Tịnh (1100 - 1176) TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
283. Thiền Sư Pháp Dung (?_1174) | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
282. Thiền Sư Giới Không (đời 15 Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi) | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
278 . Thiền Sư Bổn Tịch (Đời 13 Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi ) TT Thích Nguyên Tạng giảng. - Thích Nguyên Tạng
276. Thiền Sư Mãn Giác (1052 – 1096) | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
274 .Thiền Sư Huệ Sinh (đời 13, dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi) TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
273 . Thiền Sư Trì Bát (đời 12, dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi) | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
272. Thiền Sư Thuần Chân (Đời 12 Dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi) TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
269. Thiền Sư Từ Đạo Hạnh (1072-1116) | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
268. Thiền Sư Cứu Chỉ | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
264.Thiền Sư Định Hương (Thế hệ 6, Thiền phái Vô Ngôn Thông) | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
260. Bát Nhã Tâm Kinh (phần 2) | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
259. Bát Nhã Tâm Kinh (phần 1) | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
262. Thiền Sư Vạn Hạnh (938-1018) | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
257. Thiền Sư Ma Ha (gốc người Chiêm Thành) | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
253. Thiền Sư La Quý (852 – 936)| TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
251.Thiền Sư Cảm Thành (? – 860) | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
250.Thiền Sư Vô Ngôn Thông (759 – 826) | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
249 . Thiền Sư Định Không (730-808) | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
247. Thiền Sư Pháp Hiền, Nhị Tổ Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
246.Thiền Sư Tỳ-Ni-Đa-Lưu-Chi (Vinitaruci, ? - 594) | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Sức Mạnh của Tâm Từ | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
184. Thiền Sư Đơn Hà Thiên Nhiên | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
183. Thiền Sư Vĩnh Minh Diên Thọ | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
191. Thiền Sư Ma Cốc Bảo Triệt | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
187. Thiền Sư Triệu Châu Tùng Thẩm | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
185. Cư sĩ Bàng Long Uẩn (740–808) | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Niềm An Vui Vẫn Luôn Có Thật | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Sám Hối Nghiệp Chướng | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Công Đức Xuất Gia | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Không Chấp Bốn Tướng | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Thập Hiệu Thế Tôn | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Tứ Vô Lượng Tâm | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Tâm Thanh Tịnh | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Đức Phật Tỳ Ba Thi | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Đức Phật Thi Khí | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Đức Phật Câu Lưu Tôn | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Đức Phật Ca Diếp | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Đức Phật Lô Xá Na | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Đức Phật Di Lặc | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Đức Bảo Thắng Như Lai | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Đức Diệu Sắc Thân Như Lai | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Đức Phật Quảng Bác Thân | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Đức Ly Bố Úy Như Lai | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Đức Cam Lồ Vương Như Lai | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Đức A Di Đà Như Lai | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Phát Bồ Đề Tâm | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Yếu Chỉ Hoa Nghiêm Kinh | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Cốt Tuỷ Bát Nhã Kinh | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Diệu Nghĩa Pháp Hoa Kinh | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Nữ Hoàng Đế Võ Tắc Thiên | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Cảnh Giới Bất Nhị | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Phương Tiện Độ Sanh | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Địa Ngục Ở Đâu ? | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Đốt Xác Thân Cúng Dường | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Tốc Ly Sanh Tử | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Đức Phật Dược Sư | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Bồ Đề Diệu Hoa | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Bồ Tát Chuẩn Đề | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Thanh Lương Nguyệt | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Linh Thứu Sơn | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Kiết Tập Kinh Điển | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Lục Tổ Huệ Năng | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Người Xuất Gia | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Hồi Hướng Công Đức | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
192. Thiền Sư Ẩn Phong | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
194. Thiền Sư Vô Nghiệp (760 - 821) | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Tam Tổ Thương Na Hòa Tu | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Tứ Tổ Ưu Ba Cúc Đa | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Lục Tổ Di Dá Ca | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Thất Tổ Bà Tu Mật | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Bát Tổ Phật Đà Nan Đề | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Cửu Tổ Phật Đà Mật Đa | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Thập Tổ Bà Lật Thấp Bà (Hiếp Tôn Giả) | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Thập Nhất Tổ Phú Na Dạ Xa | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
12.Thập Nhị Tổ Mã Minh ( Asvaghosha ) | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
13. Tổ Ca Tỳ Ma La (Kapimala) | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
14. Tổ Sư Long Tho (Nagarjuna) | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
16. Tổ La Hầu La Đa (Rahulata) | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
18. Tổ Già Da Xá Đa (Gayasata) | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
19. Tổ Cưu Ma La Đa | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
20. Tổ Xà-Dạ-Đa (Jayata) | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
21. Tổ Bà-Tu-Bàn-Đầu (Vasubandhu) | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
22. Tổ Ma-Noa-La (Manorhita) | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng